Đại lý hải quan

Đại lý hải quan

07/02/2014

Đại lý Hải quan :

Thay mặt chủ hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục hải quan, nợp thuế (nếu có), thông quan và giao nhận hàng hóa

   

Khai thuê Hải quan :

Đại diện ủy quyền của chủ hàng làm các thủ tục hải quan, thông quan và giao nhận hàng hóa.

   

Thanh khoản Hải quan/ hoàn thuế xuất nhập khẩu :

Thay mặt chủ hàng làm các thủ tục thanh khoản hải quan và hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với các loại hình:

+

Gia công

+

Sản xuất xuất khẩu

+

Tạm nhập - tái xuất và tạm xuất – tái nhập

Các bài viết khác