Đào tạo kỹ năng kinh doanh

Đào tạo kỹ năng kinh doanh

06/02/2014

-

Đào tạo các kỹ năng chuyên môn về :

 

+

Marketing/bán hàng

+

Xuất nhập khẩu

+

Kế toán

+

Hành chính - nhân sự

-

Đào tạo các kỹ năng mềm.

Các bài viết khác