Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư - Thương mại - Xuất nhập khẩu

06/02/2014

Tư vấn lập phương án kinh doanh :

-

Lập phương án kinh doanh hoàn chỉnh.

-

Phân tích, đánh giá tính khả thi của phương án.

-

Tư vấn giải pháp tối ưu.

 

 

Tư vấn lập dự án đầu tư :

-

Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư.

-

Thăm dò, khảo sát và nghiên cứu thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư.

-

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án thông qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư đàm phán với các đối tác, liên hệ, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, xin thuê đất, giao đất để thực hiện dự án cho nhà đầu tư;

-

Tư vấn cho nhà đầu tư :

 

+

Tính khả thi của dự án;

+

Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp theo các  hình thức doanh nghiệp cụ thể như: DNTN, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…;

+

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động…

+

Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;

+

Các rủi ro pháp lý có thể phát sinh và từ các biến động kinh tế - xã hội và thị trường đối với dự án;

+

Hoạch định thời gian cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất, kinh doanh;

+

Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

 

 

Tư vấn thẩm định dự án đầu tư :

-

Hỗ trợ chủ đầu tư thẩm định tính khả thi của dự án

-

Phân tích tài chính, nhận định

-

Tư vấn các giải pháp phù hợp mang lại lợi ích tối ưu

 

Các bài viết khác