HĐ LĐ - Việc làm - Thất nghiệp

Hợp đồng lao động - Việc làm - Thất nghiệp

03/05/2012

Mẫu hợp đồng lao động - Việc làm

146. Mẫu hợp đồng lao động (tiếng anh)

147. Mẫu hợp đồng lao động (tiếng việt)

148. Mẫu hợp đồng lao động (làm việc trong các trang trại)

149. Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

150. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

151. Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

152. Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

153. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

154. Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước

155. Mẫu bản khai lý lịch nghề nghiệp

156. Mẫu bản tóm tắt lý lịch

157. Mẫu sơ yếu lý lịch

158. Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

159. Mẫu đơn xin việc làm (học tập)

160. Mẫu quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế)

161. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật (dành cho các tổ chức kinh tế)

162. Quyết định bổ nhiệm nhân sự (dành cho các tổ chức kinh tế)

163. Mẫu quyết định xóa bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

164. Mẫu quyết định kỷ luật lao động

165. Mẫu quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

166. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

167.  Mẫu quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác

168. Mẫu quyết định điều động cán bộ

169. Mẫu quyết định công nhận hết thời hạn tập sự

170. Mẫu quyết định khen thưởng nhân sự

171. Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

172. Mẫu nội quy lao động trong doanh nghiệp

173. Mẫu bản bản quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty

174. Mẫu báo cáo giảm lao động

175. Mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

176. Mẫu biên bản bàn giao chức vụ

177. Mẫu đăng ký nội quy lao động

178. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

179. Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

180. Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

181. Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

182. Mẫu quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động

183. Mẫu quyết định về việc tạm đình chỉ công việc

184. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động

185. Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

186. Mẫu đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

187. Mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động

188. Mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

189. Mẫu báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài

190.  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

192. Mẫu đơn đăng ký thất nghiệp

193. Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

194. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

195. Mẫu đơn đề nghị học nghề

196. Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

197. Mẫu giấy giới thiệu giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

198. Mẫu thông báo về việc tìm việc làm

199. Mẫu thông báo về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

200. Mẫu thông báo về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Các bài viết khác