KD - Hợp tác - LD

Đăng ký Kinh doanh - Hợp tác - Liên Doanh

03/05/2012

Mẫu ĐK Kinh Doanh - Hợp Tác - Ki

74. Mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp tư nhân

75. Mẫu đơn đăng ký công ty tnhh hai thành viên trở lên

76. Mẫu điều lệ công ty tnhh có hai thành viên trở lên (tham khảo)

77. Mẫu đơn đăng ký công ty cổ phần

78. Mẫu điều lệ công ty cổ phần

79. Mẫu đơn đăng ký công ty tnhh 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức

80. Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức (tham khảo)

81. Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân

82. Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân (tham khảo)

83. Mẫu đơn đăng ký công ty hợp danh

84. Mẫu danh sách công ty hợp danh

85. Mẫu điều lệ công ty hợp danh

86. Mẫu thông báo lập chi nhánh

87. Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện

88. Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh

89. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

90. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

91. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

92.  Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần

93.  Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty tnhh hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên

94. Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi công ty cổ phần, công ty tnhh một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

95. Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

96. Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

97. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

98. Mẫu đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

99. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

100. Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh

101. Mẫu hợp đồng liên doanh

102. Mẫu điều lệ doanh nghiệp liên doanh

103. Mẫu hợp đồng liên kết của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại việt nam

104. Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

105.   Mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư (áp dụng đối với tất cả các hình thức đầu tư)

106. Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

107. Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

108. Mẫu lập giải trình kinh tế kỹ thuật

Các bài viết khác