Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại

02/05/2012

Mẫu hợp đồng thương mại

51.     Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

52.     Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

53.     Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

54.     Mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa

55.     Mẫu hợp đồng đại lý

56.     Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

57.     Mẫu hợp đồng ký gởi hàng hóa 

58.     Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

59.     Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

60.     Mẫu hợp đồng phân phối 

61.     Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

62.     Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

63.     Mẫu hợp đồng ngoại thương

64.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh (Tiếng Anh) 

65.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh (Tiếng Việt)

66.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu giấy in báo (Tiếng Anh)

67.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu giấy in báo (Tiếng Việt)

68.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (Tiếng Anh)

69.     Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc (Tiếng Việt) 

70.     Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo (Tiếng Anh)

71.     Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo (Tiếng Việt)

72.     Mẫu Hợp Đồng Xuất Khẩu Thủy Sản (Tiếng Anh)

73.     Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản (Tiếng Việt)

 

Các bài viết khác