Hành chính văn phòng

Biểu mẫu Hành chính văn phòng

02/05/2012

Biểu mẫu hành chính văn phòng

01.     Mẫu biên bản bàn giao tài sản

02.     Mẫu giấy đề nghị điều chuyển tài sản

03.     Mẫu báo cáo tăng giảm tài sản hàng tháng

04.     Mẫu báo cáo kiểm tra tài sản

05.     Mẫu kế hoạch kiểm kê

06.     Mẫu biên bản kiểm kê

07.     Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa

08.     Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

09.     Mẫu biên bản nghiệm thu

10.     Mẫu bảng theo dõi bảo hành 

11.     Mẫu kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị

12.     Mẫu phương án sửa chữa

13.     Mẫu các trường hợp sự cố và cách xử lý

14.     Mẫu kế hoạch tổ chức cuộc họp

15.     Mẫu thư mời họp

16.     Mẫu biên bản cuộc họp

17.     Mẫu phiếu chuyển giao văn bản

18.     Mẫu giấy đề nghị văn phòng phẩm

19.     Mẫu sổ cấp phát văn phòng phẩm

20.     Mẫu giấy đề nghị đi công tác

21.     Mẫu giấy giới thiệu

22.     Mẫu giấy ủy quyền

23.     Mẫu kế hoạch đi công tác

24.     Mẫu bảng xác nhận công tác

25.     Mẫu báo cáo kết quả công tác

26.     Mẫu giấy đề nghị sử dụng xe

27.     Mẫu báo cáo sử dụng nhiên liệu hàng tháng

28.     Mẫu kế hoạch bảo trì xe

29.     Mẫu bảng kê thanh toán chi phí ôtô

30.     Mẫu biên bản bàn giao chứng từ

31.     Mẫu phiếu chuyển gửi

32.     Mẫu phiếu đề nghị hủy hồ sơ

33.     Mẫu biên bản hủy hồ sơ

34.     Mẫu giấy đề nghị tổ chức sự kiện

35.     Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện

Các bài viết khác

  • Biểu mẫu Hành chính văn phòng02/05/2012

    - Consultancy on business planni

    Biểu mẫu Hành chính văn phòng