Quản lý nhân sự

Biểu mẫu Hành chính nhân sự

02/05/2012

Biểu mẫu quản trị nhân sự

01.     Mẫu quyết định tiếp nhận thử việc

02.     Mẫu hợp đồng thử việc

03.     Mẫu kế hoạch chuẩn bị thử việc

04.     Mẫu biên bản bàn giao công cụ tài sản

05.     Mẫu chương trình thử việc

06.     Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

07.     Mẫu hợp đồng lao động

08.     Mẫu giấy đề nghị thực tập

09.     Mẫu quyết định tiếp nhận thực tập

10.     Mẫu chương trình thực tập 

11.     Mẫu bảng cam kết thực tập

12.     Mẫu bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

13.     Mẫu bảng đánh giá kết quả thực tập

14.     Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo

15.     Mẫu bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo

16.     Mẫu kế hoạch đào tạo

17.     Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

18.     Mẫu bảng cam kết đào tạo

19.     Mẫu quyết định cử đi đào tạo

20.     Mẫu phiếu đánh giá khóa học

21.     Mẫu hồ sơ đào tạo

22.     Mẫu chương trình đào tạo - huấn luyện

23.     Mẫu biên bản đào tạo (nội bộ)

24.     Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

25.     Mẫu đơn xin nghỉ việc

26.     Mẫu biên bản bàn giao công việc

27.     Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

28.     Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

29.     Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

30.     Mẫu bản cam kết nghỉ việc

31.     Mẫu quyết định nghỉ việc

32.     Mẫu đơn xin nghỉ phép

33.     Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép

34.     Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

35.     Mẫu quyết định khen thưởng

Các bài viết khác