Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý

24/04/2012

New Page 1

Tư vấn thường xuyên :

-

Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp;

-

Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

-

Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng ( Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

-

Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

-

Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác.

-

Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

-

Cung cấp các mẫu hợp đồng, mẫu chứng từ thương mại và các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

 

Tư vấn thương hiệu, nhãn quyền, nhượng quyền thương mại :

-

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu/ nhãn quyền.

-

Tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.

 

Tư vấn thông tin pháp luật :

-

Văn bản pháp luật về đầu tư;

-

Văn bản pháp luật về chính sách thuế;

-

Văn bản pháp luật về lao động;

-

Văn bản pháp luật về đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng;

-

Văn bản pháp luật về thương mại;

-

Văn bản pháp luật về xuất nhập khẩu;

-

Văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ;

-

Các văn bản pháp luật khác…

 

Soạn thảo văn bản, dịch thuật :

-

Hổ trợ thương nhân soạn thảo các văn bản, hợp đồng, thư tín, đơn từ,…

-

Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh, tiếng Hoa, Tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.

 

Đại diện theo ủy quyền cho cá nhân/ pháp nhân :

Nhận đại diện theo ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân về:

-

Tranh tụng.

-

Thương thuyết, đàm phán.

 


 

Các bài viết khác