Tư vấn quản trị

Tư vấn quản trị

24/04/2012

Tư vấn quản trị nguồn nhân lực :

-

Khảo sát đánh giá nhân lực

-

Tư vấn tuyển dụng – huấn luyện – đào tạo

-

Tư vấn cấu trúc, bố trí nhân lực hài hòa

-

Tư vấn phương thức quản lý – khai thác nguồn nhân lực

-

Tư vấn giái pháp sử dụng lao động tối ưu

Tư vấn quản trị tài chính – kế toán :

-

Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp

-

Tư vấn các phương thức vận hành kế toán – tài chính

-

Tư vấn sử dụng các công cụ vận hành và quản lý trong bộ máy kế toán

Tư vấn quản trị marketing/ bán hàng :

-

Lập chiến lược Marketing

-

Lập chiến lược/ chiến thuật bán hàng

-

Tư vấn thực hiện chiến lược Marketing

-

Tư vấn thực hiện chiến lược/ chiến thuật bán hàng

-

Tư vấn quản lý thực hiện chiến lược – điều chỉnh chiến lược và đánh giá kết quả

Tư vấn quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu :

-

Tư vấn tổ chức bộ máy xuất nhập khẩu

-

Tư vấn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu và các qui định pháp luật có liên quan

-

Tư vấn các giải pháp tối ưu và phương thức thực thi hiệu quả

-

Cung cấp các công cụ, biểu mẫu

-

Tư vấn vận dụng các kỹ thuật trong kinh doanh xuất nhập khẩu

Tư vấn quản trị logistics :

-

Tư vấn quản trị đơn hàng

-

Tư vấn quản lý kho hàng

-

Tư vấn quản trị tồn kho

-

Tư vấn lựa chọn các giải pháp tối ứu trong Logistics

-

Tư vấn quản trị chuỗi cung ứng

 

Các bài viết khác