Kế toán

Dịch vụ kế toán

26/04/2012

Kế toán doanh nghiệp trọn gói :

-

 Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;

-

Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;

-

Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng;

-

Kê và đi nộp tờ khai thuế Thu Nhập Cá Nhân hàng tháng đến Chi cục thuế;

-

Kê và đi nộp tờ khai thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (tạm tính) hàng quý đến Chi cục thuế;

-

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

-

Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;

-

In  phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;

-

Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;

-

Lập và nộp báo cáo thống kê;

-

Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;

-

Báo cáo tài chính

-

Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;

-

Đại diện chức năng kế toán trưởng đăng ký với cơ quan thuế;

 

 

Hạch toán – lập sổ kế toán – tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán :

-

Thực hiện các hạch toán kế toán

-

Lập hệ thống sổ kế toán

-

Hướng dẫn tổ chức luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán

 

 

Báo cáo tài chính :

Lập các báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm:

-

Bảng cân đối kế toán

-

Kết quả hoạt động kinh doanh

-

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp/ gián tiếp)

-

Thuyết minh báo cáo tài chính

-

Báo cáo các khoản nợp ngân sách Nhà nước

Các bài viết khác